Entra en vigor la nueva Ley de Aguas gallega

A NOVA LEI DE AUGAS QUE ENTRA EN VIGOR HOXE SERÁ DESENVOLVIDA POR SEIS REGULAMENTOS

La nueva Ley de Aguas entra en vigor hoy, y se desarrollará a través de seis reglamentos. Regulará los servicios de abastecimiento y saneamiento, el nuevo canon del Agua y la estructura de la Administración Hidráutlica en Galicia

Os textos que desenvolverá a lei abordarán aspectos tan importantes como os servizos de abastecemento e saneamento, o novo canon da Auga ou a estrutura da Administración Hidráulica de Galicia
Dende a Consellería insístese en que grazas a nova Lei de Augas e á aplicación do novo canon os usos agrícolas e gandeiros quedarán exentos do pago do canon da auga
Buscarase a implicación dos concellos na aprobación e desenvolvemento deste proxecto, co obxectivo principal implantar un novo modelo de xestión máis eficaz e eficiente que poia estar operativo a principios do ano 2012 … Leer más Entra en vigor la nueva Ley de Aguas gallega